CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600030 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED 56.92 B CNY, và năm trước đó — 69.20 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia