HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600054 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.

Doanh thu của HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD. trong năm ngoái lên tới 800.00 M CNY, phần lớn trong số đó — 651.26 M CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Tourism, năm trước mang lại 731.00 M CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD. 799.90 M CNY, và năm trước đó — 895.21 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia