HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600559 nguyên tắc cơ bản

HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 600559 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.30 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.59%