KUAIJISHAN SHAOXING WINE CO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

601579 nguyên tắc cơ bản

KUAIJISHAN SHAOXING WINE CO.,LTD. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 601579 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.30 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.32%