SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT

603329SSE
603329
SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENTSSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

603329 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 603329 là 2.704B CNY. EPS TTM của công ty là 1.07 CNY, tỷ suất cổ tức là 1.76% và P/E là 16.12.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu