GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS

603335 SSE
603335
GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

603335 financial statements

Tóm tắt tài chính của GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 603335 là 2.106B. EPS TTM của công ty là 0.12, lợi tức cổ tức là 0.87%, và P/E là 41.66.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền