ANHUI KOUZI DISTILLERY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

603589 nguyên tắc cơ bản

ANHUI KOUZI DISTILLERY tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 603589 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.50 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.54%