JIANGSU TONGLI RISHENG MACHINERY
605286 SSE

605286
JIANGSU TONGLI RISHENG MACHINERY SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

605286 financial statements

Tóm tắt tài chính của JIANGSU TONGLI RISHENG MACHINERY với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 605286 là 3.011B. EPS TTM của công ty là 0.88, lợi tức cổ tức là 0.73%, và P/E là 20.19.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền