FSILON FURNISHING AND CONSTRUCTION
605318 SSE

605318
FSILON FURNISHING AND CONSTRUCTION SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

605318 financial statements

Tóm tắt tài chính của FSILON FURNISHING AND CONSTRUCTION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 605318 là 1.842B. EPS TTM của công ty là 0.54, lợi tức cổ tức là 2.10%, và P/E là 26.38.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền