YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGYYUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGYYUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY

YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688498 nguyên tắc cơ bản

YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 688498 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.65 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.25%