SHENZHENXINYURENTECHNOLOGYCO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688573 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHENZHENXINYURENTECHNOLOGYCO.,LTD.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHENZHENXINYURENTECHNOLOGYCO.,LTD. 641.83 M CNY, và năm trước đó — 521.44 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia