GUANGZHOU ZHUJIANG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002461 nguyên tắc cơ bản

GUANGZHOU ZHUJIANG tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 002461 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.12 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.52%