GUANGZHOU ZHUJIANG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002461 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GUANGZHOU ZHUJIANG

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GUANGZHOU ZHUJIANG 4.93 B CNY, và năm trước đó — 4.54 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia