GUANGDONG RIFENG E

002953 SZSE
002953
GUANGDONG RIFENG E SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002953 financial statements

Tóm tắt tài chính của GUANGDONG RIFENG E với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002953 là 3.524B. EPS TTM của công ty là 0.56, lợi tức cổ tức là 0.61%, và P/E là 26.27.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền