JINZAI FOOD GROUP

003000SZSE
003000
JINZAI FOOD GROUPSZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

003000 nguyên tắc cơ bản

JINZAI FOOD GROUP tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 003000 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.15 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.34%