TONGXING ENVIRONME

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

003027 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TONGXING ENVIRONME

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TONGXING ENVIRONME 938.27 M CNY, và năm trước đó — 933.36 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia