FAWER AUTOMOTIVE P
200030 SZSE

200030
FAWER AUTOMOTIVE P SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của FAWER AUTOMOTIVE P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 200030 là 10.132B. EPS TTM của công ty là 0.78, lợi tức cổ tức là 10.39%, và P/E là 3.66.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền