YANTAI CHANG YU PI

200869 SZSE
200869
YANTAI CHANG YU PI SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

200869 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính YANTAI CHANG YU PI, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 200869 trong quý trước là 1.35B HKD, và thấp hơn 6.00% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 22 là 357.25M HKD.

Tổng Doanh thu
Thu nhập ròng
TTM
Lãi gộp
Tổng Doanh thu
Giá vốn hàng bán
Chi phí hoạt động (không bao gồm giá vốn hàng bán)
Thu nhập hoạt động
Tổng thu nhập phi doanh nghiệp
Thu nhập trước thuế
Lợi nhuận cổ phần
Thuế
Lợi ích không kiểm soát/thiểu số
Thu nhập/chi phí khác sau thuế
Thu nhập ròng trước khi ngừng hoạt động
Hoạt động bị chấm dứt
Thu nhập ròng
Điều chỉnh độ pha loãng
Cổ tức ưu đãi
Thu nhập ròng pha loãng có sẵn cho các cổ đông phổ thông
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS pha loãng)
Số cổ phiếu cơ bản trung bình đang lưu hành
Cổ phiếu đang lưu hành
EBITDA
EBIT
Tổng Chi phí Hoạt động