HPF CO LTD

300350SZSE
300350
HPF CO LTDSZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300350 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HPF CO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 300350 là 2.904B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu