CSPC INNOVATION PH

300765SZSE
300765
CSPC INNOVATION PHSZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300765 nguyên tắc cơ bản

CSPC INNOVATION PH tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 300765 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.15 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.88%