YINGDE GREATCHEM C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300804 nguyên tắc cơ bản

YINGDE GREATCHEM C tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.68 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%