JIANGSU KANGLIYUAN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

301287 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JIANGSU KANGLIYUAN

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Overseas — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JIANGSU KANGLIYUAN 469.59 M CNY, và năm trước đó — 570.07 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia