SHANGHAI VICO PREC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

301499 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHANGHAI VICO PREC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHANGHAI VICO PREC 706.90 M CNY, và năm trước đó — 679.73 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia