AMLAK INTERNATIONAL FINANCE CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1182 nguyên tắc cơ bản

AMLAK INTERNATIONAL FINANCE CO. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1182 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.80 SAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.21%