AMLAK INTERNATIONAL FOR REAL ESTATE FINANCE CO

1182 TADAWUL
1182
AMLAK INTERNATIONAL FOR REAL ESTATE FINANCE CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1182 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AMLAK INTERNATIONAL FOR REAL ESTATE FINANCE CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1182 là 1.667B SAR. EPS TTM của công ty là 1.21 SAR, tỷ suất cổ tức là 4.62% và P/E là 15.09.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu