UNITED WIRE FACTORIES CO.UNITED WIRE FACTORIES CO.UNITED WIRE FACTORIES CO.

UNITED WIRE FACTORIES CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1301 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu UNITED WIRE FACTORIES CO.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại UNITED WIRE FACTORIES CO. 792.78 M SAR, và năm trước đó — 1.03 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia