NATIONAL METAL MANUFACTURING AND CASTING CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2220 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NATIONAL METAL MANUFACTURING AND CASTING CO.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NATIONAL METAL MANUFACTURING AND CASTING CO. 257.63 M SAR, và năm trước đó — 227.02 M SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia