UMM AL-QURA CEMENT CO

3005 TADAWUL
3005
UMM AL-QURA CEMENT CO TADAWUL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3005 financial statements

Tóm tắt tài chính của UMM AL-QURA CEMENT CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3005 là 1.611B. EPS TTM của công ty là 1.96, lợi tức cổ tức là 3.07%, và P/E là 14.97.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền