BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4110 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO. 427.50M SAR, và năm trước đó — 474.83M SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia