EMAAR THE ECONOMIC CITYEMAAR THE ECONOMIC CITYEMAAR THE ECONOMIC CITY

EMAAR THE ECONOMIC CITY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4220 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính EMAAR THE ECONOMIC CITY, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 4220 trong quý trước là890.83 M SAR, và cao hơn 132.99% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là -203.97 M SAR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SAR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY