UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.

UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4260 nguyên tắc cơ bản

UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO. tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.00 SAR, hãy mua trước 26 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.54%