KNOWLEDGE ECONOMIC CITY

4310 TADAWUL
4310
KNOWLEDGE ECONOMIC CITY TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4310 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KNOWLEDGE ECONOMIC CITY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4310 là 5.083B SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu