ALANDALUS PROPERTY CO

4320 TADAWUL
4320
ALANDALUS PROPERTY CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4320 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALANDALUS PROPERTY CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4320 là 1.577B SAR. EPS TTM của công ty là 0.73 SAR, tỷ suất cổ tức là 2.96% và P/E là 23.13.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu