MALATH COOPERATIVE INSURANCE CO

8020TADAWUL
8020
MALATH COOPERATIVE INSURANCE COTADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8020 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MALATH COOPERATIVE INSURANCE CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8020 là 609M SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu