AL SAGR COOPERATIVE INSURANCE CO

8180 TADAWUL
8180
AL SAGR COOPERATIVE INSURANCE CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8180 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AL SAGR COOPERATIVE INSURANCE CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8180 là 391.6M SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu