RAOOM TRADING CORAOOM TRADING CORAOOM TRADING CO

RAOOM TRADING CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9529 nguyên tắc cơ bản

RAOOM TRADING CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 9529 được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.75 SAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.78%