NASEEJ FOR TECHNOLOGY CO

9538TADAWUL
9538
NASEEJ FOR TECHNOLOGY COTADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9538 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NASEEJ FOR TECHNOLOGY CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 9538 là 360M SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu