FOODS GATE TRADING CO.FOODS GATE TRADING CO.FOODS GATE TRADING CO.

FOODS GATE TRADING CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9562 nguyên tắc cơ bản

FOODS GATE TRADING CO. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 9562 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.00 SAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%