AAA

AMIAD WATER SYSTEM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMD nguyên tắc cơ bản

AMIAD WATER SYSTEM tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AMD được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.37 ILS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%