ARAD INVESTMENTARAD INVESTMENTARAD INVESTMENT

ARAD INVESTMENT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ARAD nguyên tắc cơ bản

ARAD INVESTMENT tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3.00 ILS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.67%