BARAN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRAN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BARAN

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Israel — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BARAN 265.46M ILS, và năm trước đó — 226.29M ILS.

Theo nguồn
Theo quốc gia