FATTALFATTALFATTAL

FATTAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FTAL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FATTAL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Europe (Mainly Germany) — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FATTAL 1.87 B ILS, và năm trước đó — 768.16 M ILS.

Theo nguồn
Theo quốc gia