GLOBRANDS

GLRS TASE
GLRS
GLOBRANDS TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính GLRS

Tóm tắt tài chính của GLOBRANDS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GLRS là 470.83M ILS. EPS TTM của công ty là 59.19 ILS, tỷ suất cổ tức là 13.38% và P/E là 6.46.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu