MALAM TEAMMALAM TEAMMALAM TEAM

MALAM TEAM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MLTM nguyên tắc cơ bản

MALAM TEAM tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.00 ILS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.06%