MALAM TEAMMALAM TEAMMALAM TEAM

MALAM TEAM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MLTM nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính MALAM TEAM, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của MLTM trong quý trước là919.47 M ILS, và cao hơn 30.24% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 22.45 M ILS.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: ILS
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY