RALCO

RLCO TASE
RLCO
RALCO TASE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính RLCO

Tóm tắt tài chính của RALCO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RLCO là 231.279M ILS. EPS TTM của công ty là 8.74 ILS, tỷ suất cổ tức là 9.51% và P/E là 6.46.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền