TELSYSTELSYSTELSYS

TELSYS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TLSY nguyên tắc cơ bản

TELSYS tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4.42 ILS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 13.14%