TELSYSTELSYSTELSYS

TELSYS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TLSY nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TELSYS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TELSYS 173.73 M ILS, và năm trước đó — 130.98 M ILS.

Theo nguồn
Theo quốc gia