HSIN SIN TEXTILE CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4406 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HSIN SIN TEXTILE CO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HSIN SIN TEXTILE CO 533.53 M TWD, và năm trước đó — 474.27 M TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia