TRINITY PRECISION TECHNOLOGY CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4534 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TRINITY PRECISION TECHNOLOGY CO.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TRINITY PRECISION TECHNOLOGY CO. 508.32 M TWD, và năm trước đó — 733.84 M TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia